Senaste nyheterna
Information från Transportstyrelsen om nyligen beslutade föreskrifter
2016-04-06

Vårmötet 2019
TR:s vårmöte 2019

Alkolås efter rattfylla
Alkolås efter rattfylleri – ett nytt alternativ istället för körkortsåterkallelse

 

Information från Transportstyrelsen om nyligen beslutade föreskrifter

2016-04-06

 •  Föreskrifter (TSFS 2016:11) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
  (TSFS 2009:12) om utbildning av förare för behörighet AM;

 • Föreskrifter (TSFS 2016:12) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
  (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling;

 • Föreskrifter (TSFS 2016:13) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
  (TSFS 2009:26) om riskutbildning för behörighet A1, A2 och A;

 • Föreskrifter (TSFS 2016:14) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
  (TSFS 2010:127) om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B;

 • Föreskrifter (TSFS 2016:15) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
  (TSFS 2012:40) om riskutbildning för behörighet B; 

 

www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2016

 

Dessa ändringsföreskrifter är kopplade till den nya lagen (2016:145) och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Samtliga författningar träder i kraft den 15 april 2016. Den nya lagen och förordningen införlivar det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (direktiv 2013/55/EU) i Sverige med generella regler om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats i en annan stat inom EES eller i Schweiz och om tillfällig yrkesutövning i Sverige av yrkesutövare som utövar yrket inom medlemsländerna eller i Schweiz.

 

Den nya lagen och förordningen innebär kortfattat att om en person har förvärvat sin yrkeskvalifikation i ett annat medlemsland inom EES eller i Schweiz finns det möjlighet att antingen tillfälligt utöva sitt yrke i Sverige eller, om det rör att permanent utöva sitt yrke i Sverige, tillgodoräkna sina yrkeskvalifikationer. Oavsett om det rör att tillfälligt eller permanent utöva sitt yrke i Sverige ska läraren utöva sitt yrke under någons tillstånd.

 

Fram till den 15 april 2016 har tidigare yrkeskvalifikationsdirektiv gällt för Transportstyrelsens verksamhetsområde besiktningstekniker, utbildningsledare vid trafikskola och trafiklärare. Genom den nya lagen och förordningen tillkommer taxiförare, lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning, lärare för riskutbildning, lärare för mopedutbildning som kräver körkortsbehörighet AM samt lärare för moped-, snöskoter- och terränghjulingsutbildning som kräver förarbevis.

 

Transportstyrelsen inför i ovan nämnda föreskrifter paragrafer som hänvisar till den nya lagen och förordningen och som behövs för att införliva yrkeskvalifikationsdirektivet i Sverige.

 

Utöver ovan nämnda föreskrifter kommer Transportstyrelsen att komplettera bestämmelserna om erkännande av yrkeskvalifikationer med nya föreskrifter, nämligen Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:17) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Dessa föreskrifter kommer också att träda i kraft den 15 april 2016 och publiceras den 6 april 2016.

 

Föreskrifterna reglerar bl.a. tillfällig yrkesutövning i Sverige, ansökningsförfarande för yrkesutövare som vill få sina yrkeskvalifikationer erkända i Sverige och kompensationsåtgärder. De nya reglerna förväntas leda till att processen att erkänna en persons yrkeskvalifikationer för den som vill arbeta permanent i Sverige, blir enhetligare, enklare och snabbare. För den som vill arbeta tillfälligt i Sverige kommer de nya bestämmelserna att innebära att det är yrkesutövaren som ska visa arbetsgivaren att han eller hon utövar yrket i ett annat land inom EES eller i Schweiz.

 

I samband med att Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:17) om erkännande av yrkeskvalifikationer träder i kraft den 15 april 2016 upphör Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:304) om erkännande av yrkeskvalifikationer för godkännande av trafiklärare och utbildningsledare att gälla.

 

Transportstyrelsens ändringsföreskrifter med TSFS nummer 2016:11–16 har inte skickats ut på remiss eftersom de endast innehåller en paragraf med upplysning om den nya lagen och förordningen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

 

Vad gäller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:17) om erkännande av yrkeskvalifikationer har dessa fått tas fram under en kortare tid än vad som är brukligt då de behöver träda i kraft den 15 april 2016, dvs. samma dag som den nya lagen och förordningen träder ikraft. På grund av detta kommer remissförfarandet att genomföras efter att föreskrifterna har kommit ut från trycket. Det är först då som remissinstanserna får möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna.

 

Läs mer om yrkeskvalifikationsdirektivet i regeringens proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.

 

www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-20151644-Genomforande-a_H30344/

  

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Transportstyrelsen.Trafikutbildarnas Riksorganisation
Design från KonsultPoolen